Kenelle JOPO on tarkoitettu?

Joustava perusopetus on tarkoitettu perusopetuksen 8-9-luokkien oppilaille, joilla on:

 

  • halua ja asennetta korottaa omia arvosanoja
  • kykyä ja halua toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ( pienryhmä ja työpainotteisuus )
  • kodin tuki ja sitoutuminen monimuoto-opiskeluun
  • ehkä vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys
  • paljon poissaoloja
  • heikentynyt koulumotivaatio

 

Mitä on joustava perusopetus?

Joustava perusopetus eli JOPO käynnistyi Suomessa 2006, kun opetusministeriö myönsi lisämäärärahaa kunnille koulupudokkaiden aktivointiin. Vuoden 2009 alusta joustava perusopetus vakiinnutettiin yhdeksi peruskoulun toimintamuodoksi ja vuonna 2011 se sisällytettiin myös perusopetuslakiin.

Joustava perusopetus on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Joustavassa perustuksessa korostuu oppilaan kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys ja sitä tukevat toiminnalliset oppimisympäristöt, työjaksot, leirikoulut ja tutustumiskäynnit.

Keskeistä JOPO- toiminnassa on oppilaan ja kodin sitoutuminen toiminnalliseen oppimiseen. JOPO tarjoaa siis suorittaa peruskoulun loppuun tekemällä, näkemällä ja kokemalla.

JOPO:ssa kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä kodin kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. HOP toimii pohjana oppilaan yksilöllisen opiskelun suunnittelulle. JOPO- toimintaan kuuluu olennaisesti yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin kautta