JOPOn työjaksot – paljon enemmän kuin perinteinen TET

JOPOn työjaksot – paljon, paljon enemmän kuin perinteinen TET

Työpaikka on toinen, uudenlainen ja samalla perinteinen, oppimisympäristö.

Työpaikalla opetussuunnitelman sisällöt avautuvat konkreettisesti.

Työjaksolla tulevaisuudennäkymät avautuvat eteen poikkeuksellisella tavalla.

Työjaksot tulee ymmärtää syvän ajallisen horisontin läpi.

Työjaksoja on paljon ja niiden antia sovelletaan kaikessa.

Työjaksot eivät ole pelkästään tutustumista alaan, vaan ne ohjaavat tuottavaan työntekoon, osallisuuteen työyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Työjaksojen triptyykki voidaan maalata kolmen ajallisen perspektiivin kautta – ennen työjaksoa, työjaksolla ja työjakson jälkeen.

Ennen työjaksoa keskustellaan työelämästä, kartoitetaan vaihtoehtoja, suunnitellaan omaa tulevaisuutta, tutustutaan työelämän pelisääntöihin, tutustutaan kulloiseenkin alavaihtoehtoon, hankitaan pätevyyksiä, suoritetaan työelämän kortteja, valmistaudutaan paperitöihin ja orientoidutaan edessä siintävään.

Työjaksolla opitaan tekemällä, näkemällä ja kokemalla. Osallistutaan työyhteisöön ja tuottavaan työntekoon. Opitaan elämänhallintaa, itseohjautuvuutta, aktiivisuutta, sosiaalisia taitoja, oikeaa asennetta, työelämän dynamiikkaa ja ammatinvalinnan vaihtoehtoja. Opitaan aitoja ammattialakohtaisia taitoja. Opitaan opetussuunnitelman sisältöjä erilaisissa oppimisympäristöissä ja konkreettisemmin. Siirretään allergisoivan koulun sisältöjä ”oikeammaksi koettuun” elävään elämään.

Katsotaan aidosti tulevaisuuteen ja harjoitellaan mielekkääksi koetulla käsin kosketeltavalla tavalla yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja yhteiskunnan sekä työelämän pelisääntöjä. Päästään osaksi työyhteisöä ja osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Luodaan kontakteja ja verkostoja, joiden kautta voi aueta ovia tuleville työjaksoille, kesätöille, oppisopimuspaikoille tai pidemmälle työuralle. Annetaan konkreettinen vastaus sille, miksi joitain asioita tulee opiskella. Tarjotaan numeraalisen palautteen rinnalle jotakin vähemmän abstraktia ja välittömämpää. Hankitaan ysin jälkeenkin kovaa valuuttaa olevia työtodistuksia. Opitaan myös kantapään kautta, mikä toimii ja mikä ei.

Työjakson jälkeen pureskellaan opittua. Arvioidaan yhdessä työnantajan, opettajan ja oppilaan kanssa työjakson onnistumisia ja kehittämiskohteita. Palautetaan oppimisprosessin tuotoksia opettajalle ja luokkakavereille esitelmien ja muiden pohdintojen muodossa. Havainnoidaan opetussuunnitelman ainesisältöjä työelämän sisältä. Reflektoidaan työjakson antia ja luodaan siltä pohjalta kehittyvää suunnitelmaa kohti omaa onnistunutta tulevaisuutta. Kehitetään työjaksojen prosessia yhä toimivampaan ja yksilöllisesti kestävämpään suuntaan. Pidetään kiinni hankituista verkostoista ja kontakteista.

Työelämän tulee olla päämäärä, johon pääsemistä opintosisällöt, yleissivistävätkin, palvelevat.

Jos koulut eivät näe työjaksoja mahdollisuutena oppia sekä ainekohtaisesti tai monialaisesti kaikkia opetussuunnitelman sisältöjä, ja paljon enemmänkin, on syytä ryhtyä kokeilemaan niiden potentiaalia kiireesti. Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat opettajia oppimisympäristöjen monipuoliseen, joustavaan, oppimista parhaiten edistävään sekä yksilöiden hyvinvointia ja itseohjautuvuutta parhaiten tukevaan käyttöön.

 

(JM)